We have added support for the latest browsers. We currently support:

Apple Safari v3 - 11

Google Chrome v1 - 75

Microsoft Internet Explorer v5 - 9

Microsoft Internet Explorer v10 - 11

Microsoft Internet Explorer XBOX

Microsoft Edge v20 - 44

Microsoft Edge (Chromium) v74 - 77

Mozilla Firefox v1 - 68

Opera (Presto) v4 - 12

Opera v15 - 62

360 Browser v7

360 Security Browser v6 - 10

360 Speed Browser v4 - 11

AOL Desktop Browser v9

Basilisk v2017.11.12 - 2019.06.08

Blisk v0 - 12

Brave v0 - 1

Chromium v1 - 75

Cốc Cốc v26 - 80

Comodo Chromodo v36 - 52

Comodo Dragon v4 - 75

Comodo IceDragon v13 - 65

CoolNovo v1 - 2

Cyberfox v17 - 52

Epic Privacy Browser v29 - 71

Flock v2

Flock v3

IceCat v1 - 52

K-Meleon v1 - 76

Netscape v6 - 9

Opera GX v60 - 62

Opera Neon v1

Pale Moon v3 - 28

QQ Browser (Windows) v9 - 10

SeaMonkey v1 - 2

Sleipnir (Windows) v3 - 6

Sleipnir (OS X) v3 - 4

SRWare Iron v1 - 74

Titan Browser v1 - 33

Torch v1 - 65

UC Browser v4 - 7

Vivaldi v1 - 2

Waterfox v4 - 56

Wyzo v3

Yandex v1 - 19

Other Chromium Based Browsers

Other Mozilla Based Browsers